Sofiemyr Skolekorps
Velkommen til Sofiemyr skolekorps og hornet.no
 • Hva skjer    • Bli musikant    • Om korpset    • Styret og komiteer    • Aktuelt    • Fotoalbum    • Musikken vi spiller     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Styret og komiteer
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 953 964

 

 


Stillingsbeskrivelse for verv

Her er stillingsbeskrivelse for styremedlemmer, korpsledere, aktivitetskomite, arrangementskomite, uniformsforvalter og tillitsvalgte.

    Utskriftsvennlig versjon
SOFIEMYR SKOLEKORPS

 

VERV:           LEDER

 

 

 

Vervets hovedoppgave:    Korpset leder

 

Vervets myndighet:          Beslutningsmyndighet

 

 

 

Arbeidsoppgaver:                 

 

*     Overordnet driftsansvar

*     Oppfølging av aktivitetsplanen

*     Kostnadskontroll og budsjettoppfølging sammen med kasserer

*     Kontakt med/oppfølging av dirigent

*     Lede:

*     styremøter

*     årsfest

*     årsmøte

*     Korpsets kontaktperson utad mot:

*     kommunen

*     andre korps

*     NMF

*     Delta på:

*     Oppegård Korpsforum’s møter

*     arrangementer i regi av NMF

*     andre arrangementer i korpsets interesse

*     Sette opp møteplan for styret

*     Skrive innlegg på hornet.no

*     Informere, koordinere og være «katalysator»

*     Forbedre rutiner og dokumentere

*     Arbeide for godt miljø i styret og korpset ellers

 

 

 

Avløser:                Nestleder

 

 

Annet: Mye av arbeidet går på å være aktiv og kreativ. Forbedre rutiner og organisasjonen.

 

 


 

VERV:           NESTLEDER

 

 

 

Vervets hovedoppgave:    Kulturskolen, korpsskolen og overordnet aspirantansvar

 

Vervets myndighet:          Beslutningsmyndighet på vegne av styret

 

 

 

Arbeidsoppgaver:                 

 

*     Medlem av styret og delta på styremøter

*     Bistå leder ved fravær

*     Organisering av undervisningen av musikanter i SFO-tiden på Sofiemyr skole

*     Delta i Oppegård Korpsforum

*     Kontaktperson mot:

*     Kulturskolen

*     mellom Kulturskolen og hjemmene

*     kontaktperson vedr. inn- og utmelding av korpset

*     Sette opp og vedlikeholde undervisningslister

*     Sette opp navnelister for hvert instrument

*     Delta ved utdeling av instrumenter til nye musikanter

*     Tilsetting av dirigent(er) sammen med leder

*     Tilsetting av instruktører

*     Hovedansvar for verving av nye medlemmer (sammen med dirigent/instrumentforv./skole)

*     Arrangere foreldremøte

 

 

 

Avløser:                   Leder/korpsledere

 

Annet:

Koordinere fordeling av aspiranter på instrumenter i samråd med dirigent og mest mulig i samråd med musikantenes ønsker. Vervet kan formes og tilpasses i samsvar med korps, kulturskole, korpsskole og instruktører.

 


VERV:           HOVEDKORPSLEDER

 

 

 

Vervets hovedoppgave:    Administrasjon av hovedkorpsets aktiviteter

 

Vervets myndighet:          Fullmakt fra styret til å avgjøre disiplinærsaker etter gitte regler

 

 

 

Arbeidsoppgaver:

 

*     Fordele og koordinere arbeidsoppgaver til korpsledere

*     Føre lister over musikanter som deltar på voksenopplæringsaktiviteter og gi disse til kasserer

*     Informere musikanter og foreldre ved behov

*     Oppmøte på spilling og øvelser, bistå dirigenten ved praktisk arbeid

*     Koordinere aktiviteter mot juniorkorpset

*     Koordinere og fordele oppgaver innen:

*     konkurranser

*     konserter

*     stevner

*     turer

*     17. mai og andre merkedager

*     samspill

*     trivselskvelder

*     seminarer sammen med andre korps

*     Delta hvis mulig på nevnte aktiviteter

*     Informere styret om den sosiale situasjonen i korpset

*     Medlem av styret og delta på styremøter

*     Videreformidle aktuell informasjon fra styremøter til de øvrige korpslederne

*     Ha oversikt over og ansvar for behov og rekruttering av drilltropp

*     Dele ut «stjernedryss» på årsfest

*     Utdeling av fliser og notestativ.  Gi kasserer betalingsoversikt for dette.

*     Holde orden på noter som er i bruk, og arkivere noter.

*     Konfirmasjonskort

*     Skaffe fanebærer til 17. mai

 

 

Avløser:                   Andre korpsledere

 

Annet:                      Fritatt for dugnadsarbeid på 17. mai

 


VERV:           JUNIORKORPSLEDER

 

 

 

Vervets hovedoppgave:    Administrasjon av aspirant-/juniorkorpset

 

Vervets myndighet:          Fullmakt fra styret til å avgjøre disiplinærsaker etter gitte regler

 

 

 

Arbeidsoppgaver:

 

*     Fordele og koordinere arbeidsoppgaver til korpsledere

*     Informere musikanter og foreldre ved behov

*     Innkalle og lede aspirantmøter etter behov

*     Koordinere aktiviteter mot hovedkorpset

*     Koordinere og fordele oppgaver og ivareta påmelding til :

*     konkurranser

*     konserter

*     stevner

*     turer

*     17. mai og andre merkedager

*     samspill

*     trivselkvelder

*     seminarer sammen med andre korps

*     Delta hvis mulig på nevnte aktiviteter

*     Informere styret om den sosiale situasjonen i aspirant-/juniorkorpset

*     Holde oversikt over forbruksmateriell (fliser og notestativ) og melde behov til kasserer

*     Medlem av styret og delta på styremøter

*     Videreformidle aktuell informasjon fra styremøter til de øvrige korpslederne

*     Holde orden på noter som er i bruk og arkivere noter.

*     Fritatt for dugnadsarbeid på 17. mai

 

 

 

Avløser:                   Andre korpsledere

 

Annet:                     

 

 


VERV:                              KASSERER

 

 

 

Vervets hovedoppgave:    Økonomisk oppfølging   

 

Vervets myndighet:          Kontofullmakt 

 

 

 

Arbeidsoppgaver:                 

 

*     Kontroll og betaling av fakturaer

*     Fakturere

*     flyttejobber og andre aktiviteter

*     kontingenter

*     fliser og notestativ

*     Skrive purringer på faktura, kontingenter, egenandeler

*     Bokføring av bilag

*     Ajourføre og lage oversikt over lønnsutbetalinger og skattetrekk for instruktører

*     Utbetale lønn til instruktører

*     Utbetale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk skatt

*     Skrive lønns- og trekkoppgaver til instruktører

*     Månedlig avstemming av konto

*     Rapport til kommunekasserer:

*     arbeidsgiveravgift og skattetrekk hver 2. mnd

*     årlig totalrapport vedr. lønnsutbetaling, skattetrekk og arbeidsgiveravgift

*     Søke om voksenopplæringsmidler i samråd med dirigent 2 ganger pr år (juni og desember)

*     Utarbeide status på regnskap hvert halvår

*     Sette opp fullstendig årsregnskap før årsmøtet

*     Sette opp budsjett sammen med styret, gjennomgå regnskap og bilag

*     Medlem av styret og delta på styremøter

 

 

 

Avløser:

 


VERV:                  KOMMUNIKASJONSANSVARLIG

 

 

 

Vervets hovedoppgave:    Ansvarlig redaktør for korpsets hjemmeside ”hornet.no”

 

Vervets myndighet:          Ingen spesiell

 

 

 

Arbeidsoppgaver:                 

 

*     Hovedansvarlig for hornet.no

*     innsamling av informasjon til publisering

*     redigere informasjon i samarbeid med sekretær

*     oppdatere nettstedet og informere korpsfamilier hver gang ny info legges ut

 

*     Medlem av styret og delta på styremøter

*     Markedsføring av korpset og mediekontakt

 

 

 

 

Avløser:                  

 

Annet:                      Se vedlegg

 


VERV:                  INSTRUMENTFORVALTER 

 

 

 

Vervets hovedoppgave:    Føre oversikt over korpsets instrumenter

                                          Vedlikehold av korpsets instrumenter

                                          Følge opp at instrumenter blir levert tilbake til korpset når musikanter

                                          slutter

                                          Utføre enkle reparasjoner og service innenfor egen kompetanse

                                          Sørge for at større reparasjoner utføres fagmessig av andre

                                          Innkjøp av forbruksmateriell ifm instrumenter

                                          Større innkjøp (instrumenter mv.) i hht. styrets prioriteringer

 

Vervets myndighet:          Foreta innkjøp av forbruksmateriell etter behov (budsjettramme)

                                          Avgjøre når instrumenter skal ha større service eller må kondemneres

                                          (Eventuelt i samråd med dirigent eller annen kyndig person)

 

Arbeidsoppgaver:                 

 

*   Føre register for instrumenter

*   All utlevering og mottak av instrumenter ved start/slutt i korpset, instrumentbytte og reparasjoner.

*   Medlem av styret og delta på styremøter

*   Foreta reparasjoner av instrumenter og utstyr innenfor egen kompetanse.

*     Sørge for at større reparasjoner  og service blir fagmessig utført av andre.

*   Kjøpe inn forbruksmateriell etter behov og i samråd med hovedkorpsleder;

     - Fliser, olje m.v.

     - Bæreseler

     - Marsjhefter

     - Noteklyper

     - Munnstykker

*   Kjøpe nye instrumenter og andre større innkjøp i henhold til styrets prioriteringer.

*   Være prisbevisst og forhandle om priser når dette er mulig.

*   Godkjenne fakturaer på innkjøp etter henvendelse fra kasserer

*   Holde oversikt over spillbare instrumenter ved opptak av nye aspiranter

*   Klargjøre instrumenter for nye aspiranter

*   Forestå utdeling av instrumenter til nye aspiranter i samråd med nestformann og dirigent

*   Supplere utstyr etter behov når musikanten får nye oppgaver eller ved skade/tap

*   Ha et overordnet ansvar for teknisk utstyr sammen med utvalgte korpsmusikanter

 

 

 

Avløser:                   Instruktører, korpsledere

 

Annet:                      God kontakt med korpsledere, nestformann, dirigent og sekretær

 


VERV:                     UNIFORMSFORVALTER   

 

 

 

Vervets hovedoppgave:    Føre oversikt over korpsets uniformer

                                          Vedlikehold av korpsets uniformer

                                          Utføre enkle reparasjoner innenfor egen kompetanse

                                          Sørge for at større reparasjoner utføres fagmessig av andre

                                          Innkjøp av forbruksmateriell vedr. uniformer

                                          Større innkjøp i hht. styrets prioriteringer

 

Vervets myndighet:          Foreta innkjøp av forbruksmateriell etter behov (budsjettramme)

                                          Avgjøre når uniformer skal ha større service eller må kondemneres

 

Arbeidsoppgaver:                 

 

*   Føre register og oversikt av innehavende og utdelte uniformer.  Ha kontakt med sekretær for à jourført medlemsliste.

*   All utlevering og mottak av uniformer ved start og slutt i korpset.

*   Motta referat fra styremøter

*   Foreta reparasjoner innenfor egen kompetanse.

*     Sørge for at større reparasjoner blir fagmessig utført av andre

*   Kjøpe inn utstyr etter behov og i samråd med korpsledere;

     - notevesker

     - uniformseffekter (ikke stjerner, sølvbånd og medaljer)

*   Kjøpe nye uniformer i henhold til styrets prioriteringer

*   Være prisbevisst og forhandle om priser når dette er mulig

*   Godkjenne fakturaer på innkjøp etter henvendelse fra kasserer

*   Forestå utdeling av uniformer

*   Supplere utstyr etter behov når musikanten får nye oppgaver eller ved skade/tap

*   Utdeling av snorer koordineres med HK-leder.

 

 

 

Avløser:                   Instruktører, korpsledere

 

Annet:                      God kontakt med korpsledere, nestformann, dirigent og sekretær.

                                 Vedlegg neste side.

 


Vedlegg:                  UNIFORMSFORVALTER   

 

 

 

Beskrivelse:                      Regler og plan for utdeling av uniformer og tilhørende effekter.

 

 

 

Utdeling  skjer  i henhold til følgende årsplan:

*     Aspiranter:

-       Blå genser + bukse/skjørt ved opptak

-       Blå knestrømper kjøpes selv

-       T-shirt og rød genser kjøpes samtidig for de som ønsker det.  Dette blir brukt ved senere anledninger og anbefales at kjøpes.

-       Noteveske og regnfrakk

*     Junior I:

-       Lue utdeles på høsten 2. året som musikant, dvs. før eventuell høstkonsert

*     Junior II:

-       Får jakke til høst-/solistkonsert, evt. juleavslutning

-       Ved opptak til hovedkorps 17. mai (dvs 3. året) får de utlevert hvit snor

-       Røde dusker til jentenes strømper

 

 

*   Allværsjakke kjøpes ved start i korpset.  Egenandel kr. 100,- for str. 12/14 år, og kr. 200,-

     for str. S, M, L.  Allværsjakken er en del av uniformen.  Hvis musikanten slutter i korpset,

     kan jakken beholdes mot å betale kr. 100,-.

 

 

 

 


VERV:                     TILLITSVALGTE

 

 

 

Vervets hovedoppgave:    Representere musikantene

                                          Det velges 1 tillitsvalgt pr. 20 musikanter

 

Vervets myndighet:          Ivareta musikantenes interesser

                                          Påvirke musikkvalg og “beholde musikanter så lenge som mulig”

 

 

 

Arbeidsoppgaver:                 

 

*     Delta på styremøter

*     Representere musikantene der det er nødvendig

*     Være et bindeledd mellom musikantene og styret

*     Sørge for sosiale aktiviteter i korpset, bl.a. på turer

*     Bidra til at musikantene trives i korpset og synes det er gøy å spille, ikke bare musikalsk, men også sosialt

*     Oppfordre musikanter til å delta på spillekurs

*     Skrive innlegg på hornet.no

*     Jobbe sammen med dirigent for å sikre at musikkvalget er ønsket

 

 

 

Avløser:                   Avhjelper hverandre

 

Annet:                      Blant de tillitsvalgte velges 2 representanter som har som hovedansvar å hjelpe instrumentforvalter med lydanlegget

 


VERV:                     SEKRETÆR

 

 

 

Vervets hovedoppgave:    Sekretærfunksjon

 

Vervets myndighet:          Underskriving av diverse brev på vegne av korpset

 

 

Arbeidsoppgaver:                 

 

*     Tilrettelegge, innkalle og referere styremøter

*     Bestille øvingslokaler i henhold til kjøreplan samt seminar- og konsertlokaler

*     Elektronisk registrering av nye musikanter til NMF og ajourhold av vår medlems-database i NMF

*      

*     Årsfest

*     innkjøp av stjerner, bånd, medaljer, eventuelt medaljeskjold

*     ha oversikt over utmerkelser; stjerner, bånd, merkeskjold, krystallglass, medaljer og

NMf’s attest til utdeling på årsfest

*     organisere utmerkelser

*     organisere nominasjon av snill gutt/jente sammen leder

Forslaget legges fram for styret

*     Årsmøte

*     innhente årsoppsummering for alle styreverv til årsrapporten

*     utarbeide årsrapport

*     forberede, kopiere og utsende sakspapirer 2 uker før årsmøtet

*     føre protokoll m/ ajourførte lister

*     Jevnlig:

*     fordeling av post

*     ajourføre adressebokser på hornet.no

*     korrekturlesing av alt som legges ut på hornet.no

*     ajourføre styremedlemslister til styret, uniformsforvalter, valgkomite, andre korps, kommunen og kulturskolen

*     ajourføre medlemslister til styret, uniformsforvalter

*     invitasjon til venneforeningen ved div. arrangementer

*     ajourføre nøkkelfordelingsliste o.a

 

 

*     Medlem av styret og delta på styremøter

 

 

 

 

Avløser:                   leder ved styrereferater

 

Annet:                      Vedlegg med mer detaljer finnes i tillegg til dette dokumentet


VERV:                     LEDER AKTIVITETSKOMITE

 

 

 

Vervets hovedoppgave:    Koordinere og organisere jobber og aktiviteter   

                                          Koordinere og organisere loppemarked

 

Vervets myndighet:          Ingen spesiell

 

 

 

Arbeidsoppgaver:                 

 

*     Innsalg av jobber

*     Aktiv markedsføring mot foreldre i korpset

*     Aktiv markedsføring mot bedrifter i nærområdet

*     Kreativ til alternative inntekstkilder

*     Utførelsen av jobber

*     Stedlig besiktigelse og vurdering

*     Innkalling av mannskap

*     Organisering og koordinering av jobber

*   Anbud

*   Loppemarked:

            *   Annonsering av loppemarked og innhenting av lopper

            *   Planlegging og oppsetting av vaktlister m/”kake- og vaffelliste” for korpsfamiliene

            *   Bestille og avtale med Greverud skole

            *   Organisering og koordinering av jobber

*     Medlem av styret og delta på styremøter

 

 

 

 

Tidsforbruk:            Periodeavhengig

 

Avløser:                   Andre i aktivitetskomiteen

 

Annet:                       

 

 


VERV:                     LEDER ARRANGEMENTSKOMITE                    

 

 

 

Vervets hovedoppgave:         Bevertning ved årsfest, juleavslutning, 17.mai-frokost og andre arrangementer

            Arrangere og koordinere kakelotterier

            Ansvar for korpsets 17. mai-arrangement på skolen om ettermiddagen

 

Vervets myndighet:               Ingen spesiell

 

 

Komiteen skal bestå av 8 personer.  I tillegg velges 2 vararepresentanter som kun trer inn i komiteen hvis et komitemedlem slutter som følge av at musikant slutter i korpset.

 

 

Arbeidsoppgaver:                 

 

*          Koordinere sine aktiviteter mot hovedkorpset og aspirant-/juniorkorpset

*          Koordinering og fordeling av bevertningsoppgaver innen:

*          17.mai-frokost for musikantene

-          innkjøp, smøring av mat og sørge for drikke

*          Kafe på loppemarkedet

-          innkjøp av alt som skal selges i kafeen       

*          Kakelotterier: Arrangere og koordinere

            Servering på andre tilstelninger, for eksempel flyttejobber og baking til juniorenes sommertur

*          Koordinering og fordeling av oppgaver i forbindelse med 17. mai-arrangementet:

            *          Innhenting av gaver/premier

            *          Reservere lokaler på skolen eller be sekretær gjøre det

            *          Sette opp oppgaveliste/vaktliste i henhold til ajourført medlemsliste

                        (Alle korpsfamilier i HK, JII og JI skal delta .  Alle korpsledere er fritatt)

            *          Informere alle korpsfamilier i god tid om arbeidsfordelingen

*          Innkjøp av nødvendig rekvisita

*          Ansvar for ”Kafe Sofie” og innkjøp av alt som skal selges

*         Medlem av styret og delta på styremøter

*         Vasking av lokaler etter overnattingsseminar

*         Holde god kontakt med hoved- og juniorkorpsleder samt leder for aktivitetskomite for planlegging av oppgaver

 

 

Tidsforbruk:               Periodeavhengig

 

Avløser:                     Andre i arrangementskomiteen

 

Annet:                        Arbeidet i forbindelse med 17. mai-arrangementet er beskrevet i

egen perm

 

 

 

www.hornet.no__________Sofiemyr Skolekorps__________Kontakt: webmaster@hornet.no